SPECIAL THANKS

Click Button to start(Pause)

Sound

No Sound

CAST

Servise manager

Supporter

Supporter

Supporter

Special actress

Chairman

Matsusita kyoko

Nishida Hitomi

Takeda Hideko

Watanabe Ayako

Takeda Karin

Takeda Kenichiro

ENAMOUR MUSICIANS

Vocal

Guit

P.f

Bass

Drs

Management

Arrenge and Produce

Rao

Ikeda Sadao

Ishikawa Takeshi

Kita Takehiro

K.M. Fernando

Yamatohime

Nogami Keizo

SPECIAL PERSON

Aisei-kai

Arishima kaori

Ikenoue Yousuke

Ichiki Hiroko

E-Space

Ideta-hoken

Ideta Katsumi

Inatsuki Tomohiro

Iwashita Masakazu

Uehigashi Hirotaka

AED-Quality

Omura Hideki

Osumi-Sionsha

Osumi-Hantou-Smart Energy

Ono-sekiyu

Osakicho-yubinkyoku

Osumi-eisei

Osumi-sinkoukyoku

Osakicho-yakuba

Osaki-kikaiten

Osumi-kurasi-sigoto-supportcenter

Okazaki Kenji

Osakicho-shoukokai

Ozono Makoto

Kagosima-NPOhoujin-sien-center

Kanmura-jidousha

Kanazawa

Kanoya-yougogakkou

Kaisei-en

Kagosima-kougyosinyoukumiai

Kagosima-kougyosinyoukumiai-Osakishiten

Kagosima-kougyosinyoukumiai-Shibushishiten

Kamisei keisuke

Kaizaki hiroshi

Kawamura Taku

Kasuga-sika

Kyousaren

Kimura Ryunosuke

Kikuchi Kiyonari

Kibou-kai

Kohama Keiko

Kowaki-Home

Kowaki Kaoru

Gate-Tanbara-kaicho

Gate-Isiyama-shunin

Kokuhorengou-kai

Kousei-kai

Kouto-shoji

Kohama Youichi

Kohama Norihiro

Kouno Emi

Zaihou

Sato Miyahiro

Sayuu-kai

Sadohara Kouji

Shaken-no-Kovac-Higashikushiraten

Shibushi shiyakusho

Shibushi-Ganka

Sunakawa

Suehara Hitomi

Seo Shinichi

Shitatoku Satoru

Shiroyama-Yakuhin

Shinkoda Kiyoshi

Shichiro-Kensetsu

Shiiba Momoko

Sueyoshi Jyunko

Seibunsha-Shibushiten

Soo-lease

Tanaka Shimako

Takenouchi Sawako

Tateyama Yasushi

Tanaka Hideyuki

Takaida-aguri

Daiwa-reiki

Daiichiseimei

Taniguchi-Kensetu

Tsuchinari-Inbou

Tokuraku Arisa

Tokunaga Hirofumi

Turu Motohiko

Tomita Tetsuo

Toda Kazuya

Toyota-Shibushiten

Docomo-Sibushiten

Douzono Misaki

Torigoe-Kensetsu

Nakagama Tatsuya

Nakaoki-Hoikuen

Narikawa Akiyoshi

Nishihara-Shoukai

Nishimuta-Sibushiten

Hashinishi Keiko

Baba Mizue

Backus-saketen

Happiness-Sanai

Harada-shoten

Hello-Work-Osumi

Harada-seikeigeka

BTV-Shibushikyoku

Hirayama jyunichi

Hirayama Morihide

Higashikushiracho-yakuba

Hidaka kenji

Higashimukuhino Kazuhito

Fukagawa-noen

Fujiyama Takato

Fukunaga Kazushi

Fukumoto Takumi

Fuji-Yakuhin

Honda-Sibusiten

Hoshu-en

Makise-clinic

Makino Yuji

Mitsunaga Masanori

Miyachiku

Makinohara-yogogakkou

Matsusita-Koumuten

Miyaji-clinic

Monzenchaya

Mushamusha-Monzennakacho-ten

Yamashita Tatsushi

Yamashita Tsubasa

Yamanaka-Suidoukensetu

Yamanaka Hisao

Yadokari-support

Yasuhara Hideki

Yanaida Yuji

Yamasita Satoshi

Yamanaka-Suidoukensetu

Yamanaka Hisao

Yaji Satomi

Yoshikawa-Seishi

Yuukari

Yuinet-kihoku

Yomoginosato

Yoshihara Sinichi

Yoshihara Munetoshi

Yoshida Chiaki

Yoshinaga Mizue

Yoshimizu Katsuhiko

Yoshida Suguru

Lupinus

Wada Mayumi

FROM DIRECTOR

There seem to be politicians who believe that “they are supported by the people”.
Unfortunately, there are many people with disabilities saying
“I don’t even think about the dust”.
People with disabilities and aupporting us “welfare people” become politicians,
woeld that is now upside down? I have to think.